Unlimited design
for a fixed price
a month

Met één klik een team
designers in de pocket.
Unlimited design subscriptions to scale your business.
Go back
7 day money back guarantee, no questions asked
De vennootschap onder firma Dienox is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77040635 en is gevestigd aan Kastanjelaan 400, 5616 LZ te Eindhoven.Artikel 1   Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dienox.
3. Content creation: het proces van het creëren van ideeën, ontwerpen van zowel geschreven als visuele inhoud in de breedste zin van het woord, op welk format dan ook.
4. Dienox: De dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
5. Diensten: De diensten die Dienox aanbiedt, zijn het ontwikkelen en verbeteren van (de gebruikservaring van) websites, alsmede het ontwikkelen van logo's en huisstijlen
6. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Dienox heeft aangesteld, projecten aan Dienox heeft verleend voor Diensten die door Dienox worden uitgevoerd, of waaraan Dienox een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Dienox, alsmede voorstellen van Dienox voor Diensten die door Dienox aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Dienox waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
8. Website: Een door Dienox in opdracht van Opdrachtgever gemaakte verzameling van HTML-documenten, bestaande uit afbeeldingen, tekst, video’s en overige content. Artikel 2   Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Dienox, elke Overeenkomst tussen Dienox en Opdrachtgever en op elke dienst die door Dienox wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Dienox aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Dienox is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
10. In het geval Dienox niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.Artikel 3   Het Aanbod
1. Alle door Dienox gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Dienox is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Dienox het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Dienox gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden in het aanbod van Dienox zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Dienox heeft aanvaard door een elektronisch ondertekend exemplaar op de aangegeven wijze aan Dienox te retourneren.
2. Dienox is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
4. Elke Overeenkomst die met Dienox wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Dienox wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Dienox is verbonden.
5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten.
6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.Artikel 5   Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Dienox van Opdrachtgever verkrijgt.
2. Zowel Opdrachtgever als Dienox kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Dienox ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien de Overeenkomst nog geen twee maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Dienox tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Dienox is hierbij leidend.
6. Zowel Opdrachtgever als Dienox kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Dienox nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening
1. Dienox zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Dienox staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. De Overeenkomst op basis waarvan Dienox de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Dienox aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Dienox heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten is Dienox niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Dienox, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. Dienox is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Dienox Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Dienox aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Dienox of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Dienox recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Artikel 7   Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht alle door Dienox verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Dienox niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Dienox is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Dienox verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Dienox voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Alle gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of volledig verstrekken van de informatie komt voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij Dienox zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gevolgen in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten.
3. Dienox kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Dienox gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Dienox.Artikel 8   Werkwijze en specificaties
1. Partijen treden in overleg met betrekking tot de specificaties van de te ontwikkelen Website en de werkwijze voor de ontwikkeling, al dan niet op basis van door Opdrachtgever aangeleverde/aan te leveren specificaties en/of ontwerpen. De uit dit overleg voortvloeiende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
2. Dienox zal zich inspannen om de overeengekomen Diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden, met inachtneming van de expliciet en schriftelijk overeengekomen specificaties.
3. Indien partijen een op (herhaalde) deelopleveringen gebaseerde ontwikkelingsmethode (zoals bijvoorbeeld Scrum) hanteren ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening aanvaarden partijen dat de werkzaamheden bij aanvang van de Diensten worden verricht op onvolledige, dan wel afwezige, specificaties en dat specificaties gedurende de Overeenkomst kunnen worden aangepast met inachtneming van de overeengekomen ontwikkelingsmethode. Indien en voor zover er met specifieke deelopleveringen wordt gewerkt, dienen partijen dit uitdrukkelijk vast te leggen.
4. Partijen treden in overleg met betrekking tot de specificaties die voor de volgende fase van het project en/of voor de volgende deelontwikkeling gelden.
5. Opdrachtgever is verplicht een permanente, actieve en door de organisatie van Opdrachtgever gesteunde inbreng en medewerking te leveren en dat de betrokken werknemers van Opdrachtgever beschikken over de benodigde beslissingsbevoegdheden. Opdrachtgever staat ervoor in dat voornoemde werknemers over de benodigde kennis en deskundigheid beschikken om een effectieve inbreng en medewerking te leveren.
6. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan haar (medewerkings)plichten conform de overeengekomen ontwikkelingsmethode is Dienox gerechtigd de naar zijn oordeel passende beslissingen te nemen.Artikel 9   Acceptatie en (op)levering
1. Het door Dienox ontwikkelde werk is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor het opgeleverde binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een langere termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met het werk. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.
2. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om acceptatie te onthouden op grond van:
a. Redenen die geen verband houden met de overeengekomen specificaties en functionaliteiten;
b. (Kleine) fouten die de operationele of productieve ingebruikname van de Website niet belemmeren;
c. Redenen die slechts subjectief te beoordelen zijn.
3. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst. Dienox spant zich in om (eventuele) fouten of gebreken in de ontwikkeling van de Website en-of Content binnen een redelijke termijn te herstellen indien dit bij de revisieronde wordt ontdekt. Na acceptatie van het werk worden fouten slechts herstelt op basis van meerkosten. Dienox is gerechtigd om het herstel uit te stellen in verband met het behalen van andere (deel)opleveringen indien dit naar haar oordeel een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst bevordert.
4. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Dienox gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
5. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de Website en/of Content, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden.
6. Vanaf het moment dat Opdrachtgever de Website heeft geaccepteerd, vrijwaart Opdrachtgever Dienox voor de nakoming van haar verplichtingen betreffende de (op)levering en installatie van de Website.
7. Opdrachtgever wordt in staat geacht om eventuele problemen en gebreken in de voor Opdrachtgever ontwikkelde Website, zelfstandig te herstellen na oplevering en acceptatie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
8. Dienox stelt het opgeleverde werk aan Opdrachtgever voor aflevering ter beschikking op een door hem te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm, al dan niet online.
9. Indien bij de levering enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is Dienox gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Website en/of Content te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.
10. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Dienox of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Dienox recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Dienox aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
11. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in dit artikel komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Dienox bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
12. Dienox spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Dienox.
13. Dienox heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde zaken te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om de door haar (op)geleverde zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.
14. Alle aanpassingen die Opdrachtgever maakt of laat maken aan het opgeleverde, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Artikel 10    Content creation
1. Dienox kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor Content creation. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
2. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van Content schriftelijk vast te leggen. Dienox kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.
3. Opdrachtgever zal Dienox schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
4. Opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen een volledige niet-overdraagbaar gebruiksrecht op het grafisch ontwerp. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Dienox en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.
5. Het is Opdrachtgever verboden om in de ontwerpen van Dienox wijzigingen te (laten) maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.
6. Content creation is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met het Aanbod, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de eigen aanpak en stijl die Dienox hanteert. Dienox heeft het recht om de werkzaamheden voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Alle specifieke eisen en wensen van Opdrachtgever dienen door partijen gezamenlijk schriftelijk vastgelegd worden.
7. Dienox kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de Overeenkomst indien externe factoren naar inzicht van Dienox een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.
8. Het auteursrecht op de werken van Dienox berust uitsluitend bij Dienox, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Dienox in het aanbod is omschreven. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op een  werk of een inbreuk op de auteursrechten van Dienox is artikel 25 Auteurswet van toepassing.
9. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van Dienox waarbij mogelijk aanvullende kosten worden gerekend.  Dienox kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. Doch is Dienox nimmer verplicht om aan dit verzoek te voldoen.Artikel 11   Adviezen
1. Dienox kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Dienox de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. De door Dienox verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Dienox verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Dienox wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Dienox gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Dienox kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  
5. Opdrachtgever zal Dienox schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.Artikel 12   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, of indien de in artikel 8 lid 1 van deze voorwaarden bedoelde afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Dienox is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Diensten, zal Dienox Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Dienox de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Dienox gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 13   Risico-overgang
Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikname.Artikel 14   Garanties
1. Dienox voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Dienox in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Dienox gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Dienox gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
4. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Dienox te melden op een wijze dat Dienox in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Dienox een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.
5. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Dienox verstrekte inlichtingen.
6. Aansprakelijkheid van Dienox voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten.
7. Dienox staat er niet voor in dat de door hem ontwikkelde Website werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur en/of apparatuur.
8. Dienox is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij anders is overeengekomen.
9. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden. Hieronder wordt in ieder geval begrepen herstel ten gevolge van gebruiksfouten of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever en/of andere niet aan Dienox toe te rekenen oorzaken. Artikel 15   Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. Dienox voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Dienox opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
3. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Dienox begint met de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen.
5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Dienox haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
8. Dienox is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Dienox.
10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.Artikel 16   Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Dienox zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Dienox meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.Artikel 17   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Dienox gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Dienox de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Dienox verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Dienox tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Dienox op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. Artikel 18   Opschorting en ontbinding
1. Dienox heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Dienox gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. Dienox is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. Dienox is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Dienox te vergoeden voor elk financieel verlies dat Dienox lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.Artikel 19   Overmacht
1. Dienox is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Dienox wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Dienox, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Dienox zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Dienox of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Dienox buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Dienox is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.Artikel 20   Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Dienox alleen geacht te bestaan ​​indien Dienox dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Dienox, is Dienox uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Dienox binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Dienox deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Dienox in staat is om adequaat te reageren.  
3. Indien het verrichten van Diensten door Dienox leidt tot aansprakelijkheid van Dienox, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Dienox. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. Dienox is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website van Opdrachtgever en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website. Hieronder wordt tevens verstaan een beperking in beschikbaarheid of functionaliteit ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.
5. Dienox sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade of kosten ten gevolge van gebruik of misbruik van toegangs- of identificatiecodes of certificaten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Dienox.
6. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opslag van data, content en gegevens, alsmede voor de beschikking over de vereiste beveiligingsprogramma’s voor diens ICT-omgeving.
7. Dienox sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Dienox is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
8. Opdrachtgever vrijwaart Dienox voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Dienox geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Dienox.
9. Enige door Dienox opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Dienox.
10. De inhoud van het opgeleverde advies van Dienox is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Dienox opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Dienox. Dienox is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Dienox nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Dienox haar eigen advies.
12. Dienox staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Dienox verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Dienox vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Dienox binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Dienox. Artikel 21   Geheimhouding
1. Dienox en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Dienox bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Dienox is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Dienox opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Dienox steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
3. Indien Dienox op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Dienox zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Dienox niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Dienox aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Dienox vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Dienox vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Dienox is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting leggen Dienox en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.Artikel 22   Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten rustend op de conform de Overeenkomst gebruikte, dan wel ontwikkelde zaken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot alle websites, ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Dienox en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Dienox worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Dienox gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Dienox rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dienox. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Dienox opgeleverde zaken, dient Dienox expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Dienox rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
Artikel 23   Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Dienox verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Dienox zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart Dienox van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart Dienox voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever vrijwaart Dienox voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Dienox verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.Artikel 24   Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Dienox of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via marijn@dienox.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Dienox de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Dienox zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.Artikel 25   Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Dienox en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Dienox heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Dienox en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
Eindhoven, 4 maart 2020